Om Sunnhordland museum

Sunnhordland Museum har ansvar for kulturhistorisk formidling i Sunnhordlandsregionen. Under museet ligg mellom anna fleire historiske tun, gruvene på Litlabø og Halsnøy kloster. Administrasjonen er på Stord (ta kontakt).

Sunnhordland Museum er regionalt ansvarsmuseum for alle dei åtte kommunane i Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes). Museet driv òg formidling i den tidlegare Sunnhordlandskommunen Ølen, no Vindafjord kommune i Rogaland, då museet eig Nerheimstunet der.

Museet har ei viktig oppgåve som «minnebank» for heile regionen. Det vil sei at museet skal dokumentera regionen si historie gjennom innsamling, bevaring, forsking og formidling. Museet skal fremja interesse for kunnskap om fortida, og særleg stimulera barn og unge si interesse for den lokale historia.

Sjå dokumentasjon av ulike gjenstandar frå samlinga vår: Sunnhordland museum i DigitalMuseum.

Sunnhordland museum har ansvaret for tolv museumstun og anlegg spreidde over seks kommunar. Museet forvaltar nær 50 antikvariske bygningar, ei stor gjenstandssamling, samt foto- og privatarkivsamlingar. Museet arbeider med mange historiske fagfelt som strekkjer seg frå mellomalderen på Halsnøy kloster, via den tradisjonelle fiskar- og bondekulturen og tidleg industrialisering ved båtbygging, gruvedrift og hermetikkindustri, fram til dagens moderne mekaniske skips- og petroleumsindustri.

På vegner av sunnhordlandskommunane tilbyr Sunnhordland museum ei rådgivingsteneste for aktørar som driv med historisk formidlings- og dokumentasjonsarbeid i regionen.